• K zahájení kurzu  je třeba vyplnit a přinést Žádost o přijetí k výuce a výcviku a potvrzení Posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel od Vašeho praktického lékaře. Potřebné dokumenty lze stáhnout na našich webových stránkách. Žádost o přijetí k výuce a výcviku (přihlášku) je nutné vytisknout oboustranně! Formuláře si také můžete po předchozí telefonické dohodě vyzvednout osobně v naší učebně. Po přinesení přihlášky a potvrzení od lékaře obdrží student Průkaz žadatele o řidičské oprávnění a učebnici a je mu vytvořen účet pro online plánování jízd. 
  • Po odevzdání formulářů a úhradě kurzovného v plné výši na účet Autoškoly č. 3050231003/5500, vedeného u Raiffeisen BANK Vás přihlásíme jako žadatele o řidičské oprávnění na Magistrátu města Brna a naplánujeme s Vámi výuku a jízdy. Variabilním symbolem pro identifikaci bezhotovostní platby je rodné číslo žadatele, uvedené bez lomítka (například žadatel narozený 1.1.2004 uvede variabilní symbol 01012004). Školné je možné uhradit také v hotovosti k rukám zástupce Autoškoly.
  • Výuka a výcvik se skládá z teoretické a praktické části. Počty hodin výuky a jízd odpovídají zákonem stanoveným hodnotám. V autoškole TiGO vždy dostanete plný počet hodin, na který máte nárok. Teorie probíhá na učebně v odpoledních hodinách podle individuálního plánu, praktická část ve vozidle sestává z 28 vyučovacích hodin (45 minut). Jízda obvykle trvá dvě vyučovací hodiny. První hodiny jízd probíhají ve cvičebním prostoru. Součástí výcviku je také předvýjezdová kontrola vozidla a získání znalostí a dovedností, které jako řidiči budete potřebovat. 
  • V teoretické části kurz Vás seznámíme s dopravními značkami, probereme křižovatky, dopravní situace, přednosti, nestandardní situace, seznámíme Vás s nejdůležitějšími ustanoveními Zákona 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. Pustíme Vám videa a ukážeme fotografie míst, kterými budete projíždět při závěrečných zkouškách. Doporučujeme na přednášky z teorie docházet. Získané vědomosti se Vám budou hodit při praktických jízdách i při závěrečných zkouškách. Nedílnou součástí výuky je základní zdravotnická příprava. 
  • Začneme teoretickou přípravou, která  bude probíhat v odpoledních a podvečerních hodinách a na ní později navážeme první jízdou na cvičné ploše. Nebojte se, trasy jízd z počátku volíme tak, aby na nich byl malý provoz a nemuseli jste řešit náročné dopravní situace. Postupně se bude náročnost jízd a dopravních situacích zvyšovat. Tempo bude vždy odpovídat Vašim znalostem a dovednostem a je individuální. Naši instruktoři Vám vždy pomohou s ovládáním vozidla, pokud to bude potřeba. 
  • Pokud se dohodneme, že jsou Vaše znalosti a dovednosti dostatečné, přihlásíme Vás po absolvování celé výuky a výcviku k závěrečné zkoušce. V opačném případě navrheme dodatečné kondiční jízdy.
  • Výuka probíhá podle individuálního studijního plánu, velký důraz je kladen na samostudium a Vaši aktivitu v provádění testů z dopravních a souvisejicích předpisů. Nebojte se ptát, a využívat individuální online podporu, je-li součástí Vašeho tarifu.