I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, plynoucích ze smlouvy o poskytnutí výuky a výcviku (dále jen „Smlouva o výuce a výcviku“) uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a u Spotřebitele i zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvními stranami Smlouvy o výuce a výcviku jsou společnost TiGO s.r.o., IČO: 19633564, se sídlem Turgeněvova 1032/2A, 618 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 135437/KSBR (dále jen „Autoškola“) a žadatel, který dle § 13 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „zákon č. 247/2000 Sb.“), podá u Autoškoly písemnou žádost o přijetí k výuce a výcviku (dále jen „Žadatel“).

Smlouvou o výuce a výcviku se Autoškola zavazuje poskytnout Žadateli výuku a výcvik za podmínek, s náležitostmi a v minimálním rozsahu dle zákona č. 247/2000 Sb. a vyhlášky č. 167/2002 Sb. za účelem přípravy Žadatele na závěrečnou zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla (případně přezkoušení Žadatele z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla) pro příslušnou skupinu vozidel dle § 80a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, pro kterou Žadatel podal u Autoškoly žádost o přijetí k výuce a výcviku, a Žadatel se zavazuje za poskytnutí výuky a výcviku Autoškole zaplatit školné.

II. Uzavření Smlouvy o výuce a výcviku

Žadatel je před uzavřením Smlouvy o výuce a výcviku ze strany Autoškoly seznámen s těmito Obchodními podmínkami, jakož i se zásadami ochrany osobních údajů Autoškoly, což Žadatel potvrdí svým podpisem na prohlášení, jehož vzor je dostupný na internetových stránkách Autoškoly www.autoskola-tigo.cz (dále jen „Internetové stránky Autoškoly“).

Smlouva o výuce a výcviku se uzavírá předáním podepsané žádosti o přijetí k výuce a výcviku se všemi náležitostmi dle § 13 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. Žadatelem Autoškole a bezvýhradným převzetím žádosti o přijetí k výuce a výcviku pověřenou osobou Autoškoly.

Autoškola si vyhrazuje právo žádost o přijetí k výuce a výcviku odmítnout. Autoškola nepřevezme zejména takovou žádost o přijetí k výuce a výcviku, která nesplňuje veškeré zákonné náležitosti, nebo která je podána Žadatelem, který nesplňuje zákonné podmínky přijetí k výuce a výcviku, zejm. podmínky dle § 13 zákona č. 247/2000 Sb.

Žadatel podáním žádosti o přijetí k výuce a výcviku prohlašuje a potvrzuje, že splňuje podmínky přijetí k výuce a výcviku dle § 13 zákona č. 247/2000 Sb.

Vzor žádosti o přijetí k výuce a výcviku je upraven v příloze č. 1 vyhlášky č. 167/2002 Sb.; její součástí je rovněž čestné prohlášení dle § 13 odst. 5 zákona č. 247/2000 Sb. Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je upraven v příloze č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb. Vzory žádosti i posudku jsou přístupné také na Internetových stránkách Autoškoly.

III. Výuka, výcvik, zkouška odborné způsobilosti a související činnost Autoškoly

Rozsah, délka hodin a další náležitosti výuky a výcviku prováděných Autoškolou za účelem získání řidičského oprávnění Žadatele pro jednotlivé skupiny vozidel odpovídají rozsahu, náležitostem a podmínkám dle zákona č. 247/2000 Sb. a vyhlášky č. 167/2002 Sb.

Autoškola zajistí rovněž veškeré činnosti a úkony, ke kterým je v souvislosti s výukou a výcvikem dle zákona č. 247/2000 Sb. povinna, včetně předepsaných úkonů vůči příslušným orgánům vykonávajícím státní správu ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Autoškola před zahájením výuky a výcviku doručí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností seznam žadatelů o řidičská oprávnění zařazených do výuky a výcviku a po ukončení výuky a výcviku písemně přihlásí Žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla pro získání řidičského oprávnění, pro jehož získání Žadatel absolvoval u Autoškoly výuku a výcvik, případně k opakované zkoušce. Učitel Autoškoly rovněž doprovází Žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla a účastní se zkoušky z praktické jízdy. Autoškola poskytne pro účely zkoušky Žadatele příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností výcvikové vozidlo.

Výuku a výcvik Žadatele ukončí Autoškola za předpokladu, že Žadatel absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku dle zákona č. 247/2000 Sb. pro příslušnou skupinu vozidel a má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pokud Žadatel trvá na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti nemá, ukončí Autoškola výuku a výcvik na základě jeho písemné žádosti. Jde-li o osobu mladší 18 let, ukončí Autoškola výuku a výcvik pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Autoškola si vyhrazuje právo posoudit a rozhodnout, zda Žadatel má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Výuka a výcvik u Autoškoly s ohledem na individuální požadavky a aktivitu Žadatele trvá zpravidla maximálně 3 měsíce, přičemž dle vzájemné dohody mezi Žadatelem a Autoškolou je možné dohodnout jiný časový rámec průběhu výuky a výcviku.

Za zahájení kurzu se považuje absolvování úvodní hodiny.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný dle provozovny Autoškoly je Magistrát města Brna.

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Praktická jízda trvá obvykle 2 vyučovací hodiny, pokud se žadatel a instruktor výslovně nedohodnou na rozdělení cvičné jízdy na dvě samostatné vyučovací hodiny.

Žadatel je povinen na každou mít u sebe Průkaz žadatele o řidičské oprávnění při každé jízdě praktického výcviku, výuce zdravotnické přípravy, a při praktickém výcviku údržby vozidla. Průkaz žadatele o řidičské oprávnění obdrží Žadatel před první jízdou praktického výcviku.

Žadatel účast na výcviku stvrzuje svým podpisem.

K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen „Zkouška“), bude Žadatel přihlášen pouze po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle Zákona 247/2000Sb., a dosažení požadovaného věku. Termín zkoušek přiděluje Autoškole Magistrát města Brna, a ze strany Autoškoly není možné do jejich plánování a přidělování zasahovat.

IV. Školné

Žadatel je povinen za výuku a výcvik a související činnost Autoškoly dle Smlouvy o výuce a výcviku zaplatit Autoškole školné ve výši dle cen za služby Autoškoly uvedených na Internetových stránkách Autoškoly www.autoskola-tigo.cz v sekci „Ceník“ (dále jen „Školné“).

Sleva ze školného za 100% splnění zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy (test s výsledkem 50 bodů) činí 500 Kč.

Sleva ze školného ze zkoušky ze znalosti ovládání a údržby vozidla, v prvním řádném termínu (na první pokus) činí 500 Kč.

Sleva ze školného za recenzi na Google, obsahující alespoň pět vět a jednu fotografii činí 500 Kč. Sleva může být uplatněna pouze jednou. 

Sleva ze školného za příspěvek na sociální síti žadatele (Facebook, Instagram, Tik Tok…) činí 500 Kč. Sleva může být uplatněna pouze jednou.

Sleva za doporučení každého nového Žadatele, který s Autoškolou uzavře Smlouvu o výuce a výcviku a uhradí plné školné, činí 1.000 Kč. Nejnižší cena, za kterou může Žadatel absolvovat kurz, je po započtení všech uvedených slev 99 Kč. Nižší cena není možná.

Sleva (případně součet slev) bude vyplacena pouze na výslovnou žádost Žadatele, a to do 14 dní po ukončení kurzu formou dobropisu. Odpovídající částka bude zaslána na bankovní účet udaný Žadatelem.

Ve Školném není zahrnut poplatek za zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, případně opravnou zkoušku, který je Žadatel povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Školné je splatné do 10 kalendářních dní od převzetí žádosti o přijetí k výuce a výcviku Autoškolou, a to v plné výši. Autoškola a Žadatel se mohou písemně dohodnout, že Školné bude splatné po částech za jednotlivé úkony Autoškoly; v takovém případě má Žadatel nárok pouze na předplacené služby Autoškoly, zejména předplacené hodiny výuky a výcviku.

Žadatel uhradí Školné bezhotovostně na bankovní účet Autoškoly č. 3050231003/5500, vedeného u Raiffeisen BANK. Variabilním symbolem pro identifikaci bezhotovostní platby je rodné číslo žadatele, uvedené bez lomítka (například žadatel narozený 1.1.1988 uvede variabilní symbol 01011988). Školné je možné uhradit také v hotovosti k rukám oprávněného zástupce Autoškoly.

Nebylo-li mezi Žadatelem a Autoškolou sjednáno, že Školné bude splatné po částech, není Autoškola povinna započít s výukou a výcvikem dříve, než Žadatel v plné výši uhradí Školné.

Celé kurzovné, včetně dalších poplatků nebo penále, musí být v plné výši uhrazeno nejpozději jeden den před závěrečnou zkouškou. Nebude-li vše zcela uhrazeno, vyhrazuje si Autoškola právo nepředvést žadatele k závěrečné zkoušce, a to do doby, než žadatel splní své závazky vůči Autoškole.

V. Vzájemná práva a povinnosti Autoškoly a Žadatele

Žadatel je povinen se u Autoškoly aktivně účastnit hodin výuky a výcviku tak, aby bylo možné jeho výuku a výcvik ukončit zpravidla do 3 měsíců od uzavření Smlouvy o výuce a výcviku. Za tímto účelem je zejména povinen u Autoškoly aktivně žádat o přidělení hodin výcviku (praktické jízdy). To neplatí, je-li mezi Autoškolou a Žadatelem z důvodu individuálních potřeb Žadatele sjednán jiný časový rámec výuky a výcviku.

Autoškola Žadatele informuje o pravidelných termínech teoretické výuky. Dle potřeb Žadatele je se souhlasem Autoškoly možné sjednat individuální termíny teoretické výuky. Teoretická výuka probíhá v provozovně Autoškoly na adrese Lazaretní 4298/11A, 618 00 Brno-Židenice. Žadatel po zazvonění na zvonek Autoškoly dbá instrukcí, podaných učitelem Autoškoly přes interkom (domácí telefon) nebo vyčká příchodu učitele Autoškoly před budovou.

Termíny výcviku (praktických jízd) určí Žadateli Autoškola dle svých kapacitních možností na základě aktivní žádosti Žadatele o přidělení těchto termínů. Autoškolou určené a Žadatelem odsouhlasené termíny jsou závazné a Žadatel je povinen se na sjednané místo ve sjednaný čas dostavit. Není-li dohodnuto jinak, je místem počátku praktické jízdy provozovna Autoškoly na adrese Lazaretní 4298/11A, 618 00 Brno-Židenice.

Autoškola je oprávněna termín hodiny výcviku (praktické jízdy) telefonicky nebo SMS zprávou zrušit, nebo přeložit na jiný termín, a to minimálně 2 hodiny před praktickou jízdou; v neodkladných případech může jízdy rušit či přesouvat těsně před jízdou. Porušením povinnosti Autoškoly není, nekoná-li se určená praktická jízda, nebo není-li dokončena, z provozních důvodů na straně Autoškoly (např. porucha na vozidle), zdravotní indispozice učitele Autoškoly, nebo z jiných ospravedlnitelných důvodů. Autoškola si rovněž vyhrazuje právo praktickou jízdu kdykoliv neuskutečnit, nebo nedokončit, pokud učitel Autoškoly vyhodnotí, že pro konání této praktické jízdy nejsou vhodné klimatické podmínky, nebo je tu jiná překážka, která by bránila bezpečnému a účelnému provedení či dokončení praktické jízdy.

Žadatel je oprávněn se ze závazného termínu hodiny výcviku (praktické jízdy) telefonicky, nebo SMS zprávou, omluvit, avšak minimálně 24 hodin předem v tarifu GO, minimálně 12 hodin předem v tarifu BLACK. V tarifu GOLD tuto povinnost Žadatel není povinen splnit. Žadatel neporušuje svoji povinnost, nezúčastní-li se hodiny výcviku (praktické jízdy) z důvodu závažné zdravotní indispozice, nebo obdobného závažného důvodu, který jeho účast na hodině výcviku (praktické jízdě) znemožňuje a zároveň mu neumožnil, aby se v souladu s tímto ujednáním včas z praktické jízdy omluvil.

Žadatel je povinen se k praktické jízdě (jakož i k závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla) dostavit ve vhodné pevné obuvi (vylučuje se obuv pásková, s podpatky, volnou patou, nebo tvrdou či tuhou podrážkou, zejména „kanady“, treková obuv, nebo „pohorky“) a vhodném oděvu tak, aby byl zajištěn bezpečný průběh praktické jízdy (nebo závěrečné zkoušky) a nedošlo k znečištění výcvikového vozidla Autoškoly. Pokud Autoškola vyhodnotí oblečení nebo obuv Žadatele jako nevhodné, vyhrazuje si právo hodinu praktické jízdy neprovést.

Žadatel je při výuce a výcviku povinen striktně respektovat a plnit pokyny učitele Autoškoly, pod jehož vedením a dozorem výuka a výcvik probíhá, a počínat si zodpovědně, obezřetně a disciplinovaně; to platí především při výcviku v řízení motorového vozidla (praktické jízdě). Pokud Žadatel tyto povinnosti poruší, je učitel Autoškoly oprávněn hodinu výcviku (praktické jízdy) ukončit.

Autoškola a Žadatel výslovně sjednávají, že Autoškola neodpovídá za újmu, která Žadateli při výuce a výcviku, nebo v souvislosti s nimi, vznikla v důsledku toho, že Žadatel porušil svoji povinnost a neuposlechl pokyn učitele Autoškoly.

Autoškola a Žadatel výslovně sjednávají, že Autoškola neodpovídá za újmu, která Žadateli při výuce a výcviku, nebo v souvislosti s nimi, vznikla nikoliv v důsledku zaviněného porušení povinnosti Autoškoly, resp. jejího zástupce. Autoškola pro takový případ Žadateli doporučuje, aby si zejm. pro účely výcviku za účelem získání řidičského oprávnění pro skupinu B a příslušné podskupiny sjednal pojištění pro případ úrazu, který si může přivodit nezvládnutím řízení výcvikového vozidla, jakož i pro případ odpovědnosti za škodu, kterou může způsobit na majetku Autoškoly zaviněným porušením svých povinností.

Žadatel je povinen dostavit se k závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, na kterou ho Autoškola přihlásí; pokud se Žadatel k závěrečné zkoušce dostavit nemůže, je povinen to Autoškole oznámit nejpozději 3 dny předem. Žadatel neporušuje svoji povinnost, nezúčastní-li se závěrečné zkoušky z důvodu závažné zdravotní indispozice, nebo obdobného závažného důvodu, který jeho účast na závěrečné zkoušce znemožňuje a zároveň mu neumožnil, aby se v souladu s tímto ujednáním včas ze závěrečné zkoušky omluvil.

Žadatel je povinen se na hodinu výuky a výcviku, jakož i k závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, dostavit ve stavu způsobilém k řízení motorového vozidla; zejména nikoliv pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek, které vylučují způsobilost k řízení motorového vozidla. Má-li učitel Autoškoly pochybnost, zda je Žadatel ve stavu způsobilém k řízení motorového vozidla, je oprávněn hodinu praktické jízdy neprovést, dokud Žadatel dobrovolně nepodstoupí test na přítomnost látek vylučujících jeho způsobilost na nejbližším oddělení Policie České republiky.

Je-li Žadateli v průběhu výuky a výcviku ve správním, trestním, nebo obdobném řízení udělena sankce spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, je Žadatel povinen o tom Autoškolu neprodleně informovat.

VI. Sankce

Pokud Žadatel poruší svoji povinnost tím, že se nedostaví na určený závazný termín praktické jízdy ani do 15 minut od jejich počátku, nebo se dostaví ve stavu nezpůsobilém k řízení motorového vozidla, a praktická jízda se v tomto důsledku neuskuteční, je Žadatel povinen zaplatit Autoškole smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neuskutečněnou vyučovací hodinu výcviku; to neplatí v případech, ve kterých se nejedná o porušení povinnosti Žadatele. Tato smluvní pokuta je splatná v den následující po dni, na který připadal termín praktické jízdy, která se v důsledku porušení povinnosti Žadatele neuskutečnila.

Pokud Žadatel poruší svoji povinnost tím, že se nedostaví k závěrečné zkoušce, nebo se dostaví ve stavu nezpůsobilém k řízení motorového vozidla (viz čl. V. ), je Žadatel povinen zaplatit Autoškole smluvní pokutu ve výši 2000 Kč; to neplatí v případech, ve kterých se dle čl. V. nejedná o porušení povinnosti Žadatele. Tato smluvní pokuta je splatná v den následující po dni, na který připadal termín závěrečné zkoušky, které se Žadatel nezúčastnil.

Smyslem a účelem sjednaných smluvních pokut je náhrada nákladů, které Autoškole porušením povinností vzniknou. vzniknout. Převyšuje-li újma, která porušením utvrzené povinnosti Žadatele Autoškole vznikne, výši sjednané smluvní pokuty, je Žadatel povinen tuto újmu nahradit v plné výši; § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

VII. Zánik smluvního vztahu ze Smlouvy o výuce a výcviku

Smluvní vztah mezi Autoškolou a Žadatelem zaniká v případech stanovených v těchto Obchodních podmínkách, nebo v případech stanovených zákonem, zejména v Občanském zákoníku.

Autoškola je oprávněna Smlouvu o výuce a výcviku vypovědět bez výpovědní doby a výuku a výcvik Žadatele předčasně ukončit, jestliže:

Žadatel poruší svoji povinnost tím, že neuposlechne a nesplní pokyn učitele Autoškoly a ohrozí tak bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, život a zdraví svoje či jiných osob, nebo majetek Autoškoly;

Se v průběhu výuky a výcviku ukáže, že vzhledem ke schopnostem a dovednostem Žadatele není možné ve výuce a výcviku bezpečně pokračovat, neboť by při realizaci praktických jízd mohlo dojít k újmě na zdraví Žadatele, nebo jiných osob, nebo ke škodě na majetku Autoškoly;

Žadatel poruší svoji povinnost tím, že se opakovaně nedostaví k hodině výuky a výcviku v závazném termínu, ani do 15 minut od jeho počátku, nebo se k hodině výuky a výcviku dostaví v nezpůsobilém stavu, zejm. pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné či psychotropní látky;

Výuka a výcvik Žadatele nebude ani do 6 měsíců od uzavření Smlouvy o výuce a výcviku ukončena z důvodu, že se Žadatel aktivně neúčastnil hodin výuky a výcviku a nežádal o jejich přidělení v souladu s čl. V., nebo se na určené hodiny výuky a výcviku opakovaně nedostavoval;

Se Žadatel dostal do prodlení se zaplacením Školného (čl. IV.);

Žadatel v průběhu výuky a výcviku přestal splňovat zákonné podmínky k přijetí k výuce a výcviku, zejm. dle § 13 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.

Žadatel je oprávněn Smlouvu o poskytnutí výuky a výcviku vypovědět bez výpovědní doby, jestliže:

Autoškola závažně porušila svoji povinnost vůči Žadateli dle zákona č. 247/2000 Sb.;

Autoškola ani na opakovanou prokazatelnou žádost Žadatele ve formě SMS zprávy neumožňuje Žadateli absolvovat alespoň jednu hodinu předplacené výuky, nebo výcviku za dva týdny;

Z důvodů prokazatelně zaviněných Autoškolou nebylo ani do 6 měsíců od uzavření Smlouvy o výuce a výcviku a zaplacení Školného v plné výši Žadateli umožněno ukončit výuku a výcvik v minimálním rozsahu nezbytném dle zákona č. 247/2000 Sb. a vyhlášky č. 167/2002 Sb. pro připuštění ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla;

Autoškola nepřihlásila Žadatele k závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla pro získání řidičského oprávnění pro skupinu vozidel, pro kterou Žadatel absolvuje u Autoškoly výuku a výcvik, ani do 2 měsíců ode dne ukončení jeho výuky a výcviku.

Bez udání důvodu, ve 14denní lhůtě, od předání podepsané žádosti o přijetí k výuce a výcviku se všemi náležitostmi dle § 13 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.;

Žadatel je oprávněn závazek ze Smlouvy o výuce a výcviku kdykoliv zrušit bez udání důvodu i po uplynutí 14denní lhůty, a to zaplacením odstupného ve výši 20 % z celkové ceny kurzu (§ 1992 občanského zákoníku); Autoškola je oprávněna svoji pohledávku na zaplacení odstupného dle tohoto ujednání započíst vůči své případné povinnosti vrátit Žadateli přeplatek na Školném dle čl. IV.

Smluvní vztah mezi Žadatelem a Autoškolou zaniká také na základě vzájemné písemné dohody, ve které si smluvní strany upraví rovněž způsob vypořádání případného přeplatku nebo nedoplatku na Školném.

Smluvní vztah mezi Autoškolou a Žadatelem zaniká nejpozději:

úspěšným složením zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, nebo opakované zkoušky, pro skupinu vozidel, pro kterou Žadatel u Autoškoly požádal o přijetí k výuce a výcviku, nebo

uplynutím 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel pro skupinu vozidel, pro kterou Žadatel u Autoškoly požádal o přijetí k výuce a výcviku, nebo

uplynutím 1 roku od uzavření Smlouvy o výuce a výcviku.

Dojde-li k zániku závazku ze Smlouvy o výuce a výcviku předtím, než Žadatel absolvoval všechny hodiny výuky a výcviku, za které zaplatil Autoškole Školné, učiní Autoškola vyúčtování Školného a přeplatek na Školném Žadateli vrátí; přeplatek na Školném bude vypočten jako součet dílčích položek Školného za předplacené, ale neabsolvované hodiny výuky a výcviku dle ceníku na Internetových stránkách Autoškoly. Výše přeplatku na Školném určeného k vrácení Žadateli může být ponížena o odstupné dle čl. VII. nebo o přirážku dle čl. VII.t (tyto pohledávky Autoškoly mohou být vůči přeplatku na Školném určenému k vrácení Žadateli započteny).

V případě, že dojde k ukončení závazku ze Smlouvy o výuce a výcviku výpovědí ze strany Autoškoly z důvodů dle čl. VII. , je Žadatel povinen Autoškole zaplatit přirážku ve výši 3 000 Kč; tato přirážka kryje zvýšené náklady Autoškoly, které Autoškole vzniknou při postupu směřujícímu k učinění výpovědi Smlouvy o výuce a výcviku z vymezených důvodů zaviněných Žadatelem (zvýšená administrativa, náhrada za ztrátu času apod.); vznikne-li při ukončení Smlouvy o výuce a výcviku přeplatek na Školném, je Autoškola oprávněna svoji pohledávku na přirážku dle tohoto ujednání započíst vůči pohledávce Žadatele na vrácení přeplatku na Školném.

Dojde-li k předčasnému ukončení výuky a výcviku Žadatele, vystaví Autoškola Žadateli rovněž potvrzení pro doložení údajů o absolvovaných hodinách výuky a výcviku, zejm. pro účely případného pokračování ve výuce a výcviku dle zákona č. 247/2000 Sb. u jiné Autoškoly.

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů od žáků autoškoly

Kompletní znění souhlasu se zpracováním osobních údajů podle GDPR je k dispozici ke stažení ZDE.

IX. Důležité informace pro Spotřebitele

Obchodní podmínky, jakož i Internetové stránky Autoškoly, ve svém obsahu zahrnují rovněž informace pro spotřebitele, zejm. ve smyslu § 1811 občanského zákoníku. Žadatel odevzdáním podepsané žádosti o přijetí k výuce a výcviku u Autoškoly potvrzuje, že byl Autoškolou se všemi těmito informacemi seznámen, a to buď prostřednictvím těchto Obchodních podmínek, jejichž znalost písemně potvrdil, nebo prostřednictvím Internetových stránek Autoškoly, nebo ústně před uzavřením Smlouvy o výuce a výcviku.

Práva Žadatele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Autoškola je povinna poskytnout plnění dle Smlouvy o výuce a výcviku, resp. výuku a výcvik, plně v souladu se zákonem, zejm. zákonem č. 247/2000 Sb. a vyhláškou č. 167/2002 Sb., jakož i s náležitostmi, ke kterým se zavázala v těchto Obchodních podmínkách. Autoškola proto odpovídá Žadateli, že výuka a výcvik byly provedeny v souladu se zákonem a že splňují všechny náležitosti zákonem určené pro přípravu na zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla pro získání řidičského oprávnění, pro jehož získání Žadatel absolvoval u Autoškoly výuku a výcvik.

V případě reklamace vadných služeb Autoškoly Žadatel tuto reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu osobně v sídle Autoškoly, nebo přípisem zaslaným na adresu sídla Autoškoly. Autoškola je povinna reklamaci přijmout i v kterékoliv její provozovně. Žadatel označí a vytkne, v čem vadu, nebo nedostatky v plnění Autoškoly spatřuje. Žadatel v rámci oznámení vadného plnění, nebo bez zbytečného odkladu po jeho oznámení, Autoškole zároveň sdělí, jaké právo z vadného plnění dle § 1914 až 1925 občanského zákoníku si zvolil. Autoškola Žadateli písemně potvrdí, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Žadatel požaduje, datum a způsob vyřízení reklamace, provedení nápravy, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Autoškola nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Autoškola s Žadatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy o výuce a výcviku.

Stížnosti je možné zasílat na e-mailovou adresu „info@autoskola-tigo.cz“.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj, třída Kapitána Jaroše 1924/5, 60200, Brno.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu také dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady; dle provozovny Autoškoly je příslušný Magistrát města Brna a Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Autoškola je oprávněna k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje na Autoškolu:
sídlo: Turgeněvova 1032/2A, 618 00, Brno – Černovice
provozovna a doručovací adresa: Lazaretní 4298/11A, 615 00, Brno – Židenice;
telefon: 601 202 505; e-mail: info@autoskola-tigo.cz.

IX. Závěrečná ujednání

Žadatel, podpisem přihlášky k výuce a výcviku, stvrzuje prohlášení, že byl s těmito Obchodními podmínkami seznámen, potvrzuje, že všem ujednáním těchto Obchodních podmínek porozuměl, a že s nimi vyjadřuje souhlas, jakož i vůli být jimi vázán a řídit se jimi.

Všechny ujednání těchto Obchodních podmínek je třeba vykládat v souladu s jejich smyslem a účelem, jakož i smyslem a účelem Obchodních podmínek jako celku.

Obchodní podmínky jsou platné s účinností od 6. 2. 2024.